top of page

Informace o zpracování osobních údajů firmou

Jiří Beránek, Vyšínek 43, 273 71 Zlonice, IČ: 13775235 při zasílání zprávy z webových stránek

 

Vypracováno na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen nařízení.

 

Správce

Správcem osobních údajů je Jiří Beránek.

Tel. číslo: +420 416 591 866

E-mailová adresa: info@pro-tec.cz.eu

Jeho zástupcem je Zuzana Beránková.

Tel. číslo: +420 416 591 866

E-mailová adresa: info@pro-tec.cz.eu

 

Osobní údaje

Pro zaslání zprávy z webových stránek je povinné vyplnit následují údaje: jméno a e-mailovou adresu. Uvedení telefonního čísla a místa je dobrovolné, ale doporučujeme jej vyplnit pro lepší komunikaci.

Sbírání těchto dat je v souladu s Článkem 6, odstavce 1, písmene b, f, nařízení.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování

 

Příjemci osobních údajů jsou správce, jeho zástupce a ICT/Sales manager. Jiným zpracovatelům nejsou vaše osobní data předávána. Vaše osobní data zpracováváme po dobu vzájemné komunikace a dále 2 měsíce po jejím ukončení.

Práva subjektů údajů

Podle nařízení máte právo na následující: (práva jsou vybrána v souvislosti s účelem zpracování vaší zprávy)

  1. Přístup – na vaší žádost jsme povinni vám sdělit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Žádost lze poslat písemně na adresu Jiří Beránek, Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří a nebo na e-mail info@pro-tec-cz.eu (čl. 15 nařízení)

  2. Opravení nepřesných údajů nebo doplnění údajů (čl. 16 nařízení)

  3. Výmaz – subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů a správce je musí bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení.

  4. Na omezení zpracování čl. 18 nařízení

  5. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – správce je povinen informovat všechny příjemce v případě výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. (čl. 19 nařízení)

  6. Na přenositelnost údajů – získání osobních údajů sdělených správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. (čl. 20 nařízení)

  7. Právo podat stížnost u dozorového soudu – v případě, že se domníváte, že osobní údaje nezpracováváme v souladu s tímto nařízením.  (čl.77)

Vysvětlení pojmů

Správce – zpracovatel osobních údajů (majitel firmy)

Subjekt údajů – vy

Příjemci – osoby, které mohou zpracovávat osobní údaje (zaměstnanci správce)

bottom of page