top of page

Informace o zpracování osobních údajů firmou

Jiří Beránek, Vyšínek 43, 273 71 Zlonice, IČ: 13775235

odběratelů

 

Vypracováno na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen nařízení.

 

Správce

Správcem osobních údajů je Jiří Beránek.

Tel. číslo: +420 416 591 866

E-mailová adresa: info@pro-tec.cz.eu

Jeho zástupcem je Zuzana Beránková.

Tel. číslo: +420 416 591 866

E-mailová adresa: info@pro-tec.cz.eu

Osobní údaje

Pro uzavření obchodu potřebuje následující osobní údaje:

 1. Personální: jméno, příjmení (daňové doklady, seznam odběratelů)

 2. Adresné: bydliště, provozovna (daňové doklady, seznam odběratelů)

 3. Kontaktní: telefonní číslo, e-mailová adresa (daňové doklady, seznam odběratelů)

 4. Firemní: IČ, DIČ (daňové doklady, seznam odběratelů)

 5. Bankovní: číslo účtu (daňové doklady, seznam odběratelů)

Sbírání těchto dat je v souladu s Článkem 6, odstavce 1, písmene b, f, nařízení.

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje může zpracovávat správce, jeho zástupce a všichni zaměstnanci firmy Jiří Beránek. Údaje zpracovávají pouze k účelu, ke kterému byly určeny. Správce, jeho zástupce a všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se Provozním řádem o zpracování a zabezpečení osobních údajů

.

Vaše jmenné, adresné a kontaktní údaje můžeme po předchozí domluvě předat našemu regionálními zástupci pro poskytnutí lepší péče.

V případě doručení zboží extérním dopravcem předáváme osobní údaje odběratelů a regionálních zástupců zpracovateli – firmě TOPTRANS EU, a.s., organizační složka se sídlem U plynárny 1290/99, 101 36, Praha 10 – Michle.  Firma ve svých smluvních podmínkách prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením.

Dropbox, Inc. – některé dokumenty jsou ukládány na vzdáleném úložišti. Tento zpracovatel má aktivní štít EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.  (štít EU-USA na ochranu soukromí)

Google LLC,  – některé dokumenty jsou ukládány na vzdáleném úložišti. Tento zpracovatel má aktivní štít EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.  (štít EU-USA na ochranu soukromí)

Jiným zpracovatelům vaše osobní data nepředáváme. 

Lhůty pro výmaz

 • Osobní údaje ze Seznamu odběratelů budou vymazány po vzájemné dohodě při ukončení spolupráce.

 • Daňové doklady odběratelů musí být archivovány podle Zákon č. 235/2004 Sb. odstavec 35, § 35 po dobu 10 let.

Práva subjektů údajů

Podle nařízení máte právo na následující:

 1. Přístup – na vaší žádost jsme povinni vám sdělit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Žádost lze poslat písemně na adresu Jiří Beránek, Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří a nebo na e-mail info@pro-tec-cz.eu (čl. 15 nařízení)

 2. Opravení nepřesných údajů nebo doplnění údajů (čl. 16 nařízení)

 3. Výmaz – Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů a správce je musí bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů uvedený v čl. 17 nařízení.

 4. Na omezení zpracování čl. 18 nařízení

 5. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování – správce je povinen informovat všechny příjemce v případě výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů čl. 19 nařízení

 6. Na přenositelnost údajů – získání osobních údajů sdělených správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci čl. 20 nařízení

 7. Právo podat stížnost u dozorového soudu – v případě, že se domníváte, že osobní údaje nezpracováváme v souladu s tímto nařízením. 

Vysvětlení pojmů

Správce – zpracovatel osobních údajů (majitel firmy)

Subjekt údajů – vy, odběratel

Příjemci – osoby, které mohou zpracovávat osobní údaje (zaměstnanci správce)

Zpracovatelé – firmy, kterým jsou poskytnuty vaše osobní údaje za určitým účelem, např. doprava zboží

bottom of page